deutsch | český

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

 

1.          Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Michaela Schimak s.r.o., IČO: 265 13 579, DIČ: CZ26513579, se sídlem: Dobev - Stará Dobev 11, PSČ 39701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17400, jako prodávající (dále též jako „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále též jako „Kupující“).

2.          PRODÁVAJÍCÍ

·            Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a je podnikatelem.

KUPUJÍCÍ

·            Vzhledem k účinné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem není.

·            Kupující podnikatel, nebo také jen podnikatel, je Kupující, který je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

·            Kupující spotřebitel, nebo také jen spotřebitel, je:

a)          každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná; a dále

b)          rovněž každá jiná osoba, která není podnikatelem dle předchozí odrážky.

3.          Kupující podáním objednávky a/nebo potvrzením zakázkového listu a/nebo jiným úkonem, jímž přijímá nabídku na uzavření smlouvy, potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy podrobně seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, a že s jejich zněním výslovně souhlasí.

4.          Tyto podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Odchylky nebo vedlejší ujednání k těmto obchodním podmínkám vyžadují písemnou formu a musí být potvrzeny oběma smluvními stranami.

5.          Pojmem „Občanský zákoník“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

 

II. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

 

Prodávající tímto sděluje:

a)          své kontaktní údaje, a to následující:       Michaela Schimak s.r.o.

                                                                                                           Stará Dobev 11        

                                                                                                           397 01 Dobev, okres Písek, Česká republika

                                                                                                           e-mail: info@ich-will-keinen-spammichaelaschimak.com

b)          Náklady na dodání (balné, přepravné a pojistné během přepravy) budou účtovány nad rámec sjednané kupní ceny.

c)          Veškeré platby bude Kupující hradit bezhotovostně, ledaže se smluvní strany výslovně písemně dohodnou jinak.

d)          Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí Kupující sám.

e)          Prodávající požaduje úhradu zálohy a celé kupní ceny před odevzdáním předmětu kupní smlouvy Kupujícímu.

f)           Předmět kupní smlouvy – sedlo – je v drtivé většině případů vytvořeno „na míru“ pro konkrétního Kupujícího a je tedy upraven přímo pro osobu konkrétního Kupujícího. V takovémto případě není Kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 Občanského zákoníku.

Ve výjimečných případech, kdy předmět kupní smlouvy není vytvořen „na míru“ pro konkrétního Kupujícího, resp. upraveno přímo pro osobu konkrétního Kupujícího, má Kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Bližší podmínky viz článek VIII těchto obchodních podmínek.

g)          Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů – viz článek XI obchodních podmínek.

 

III. Postup před uzavřením smlouvy a kupní smlouva

1.          Ceny Prodávajícího uvedené v cenících, inzerátech, na internetových stránkách či zveřejněných upoutávkách, reklamách apod. jsou nezávazné. Kupní cena je mezi Prodávajícím a Kupujícím dojednána vždy individuálně.

2.          Za účelem změření a stanovení rozměrů a parametrů sedla se po dohodě se zákazníkem uskuteční osobní schůzka, kde proběhne změření a definování rozměrů a parametrů požadovaného sedla a související poradenství ze strany Prodávajícího. Za toto plnění zaplatí zákazník předem (nejpozději na místě samém) úplatu ve výši 2.800,- Kč (slovy: dva tisíce osm set korun českých). V případě, že následně dojde k uzavření kupní smlouvy na předmětné sedlo a Kupující splní své povinnosti z kupní smlouvy, započte se tato částka na úhradu dohodnuté kupní ceny. V případě, že k uzavření kupní smlouvy nedojde, nemá zákazník právo na vrácení či kompenzaci této částky.

3.          Uzavřenou kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

 

IV. Kupní cena a její úhrada

 

1.        Prodávající upozorňuje a Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že ve sjednané kupní ceně předmětu koupě – sedla – nejsou zahrnuty náklady na balné, přepravné a pojistné během přepravy. Tyto náklady budou Kupujícímu naúčtovány zvlášť.

2.        Kupní ceny jsou sjednávány v českých korunách.

3.        Při nebo po uzavření kupní smlouvy zaplatí Kupující Prodávajícímu zálohu ve výši 28.000,- Kč (slovy: dvacet osm tisíc korun českých) bez DPH.

4.        Zaplacení zálohy je podmínkou pro započetí s vyráběním a zhotovováním sedla.

5.        V okamžiku, kdy bude sedlo, jež je předmětem kupní smlouvy, dokončeno, informuje o tom Prodávající Kupujícího a vyzve ho k uhrazení doplatku kupní ceny sedla a Kupující se zavazuje doplatek kupní ceny Prodávajícímu uhradit.

6.        Po obdržení doplatku kupní ceny Prodávající sedlo předá k přepravě do místa dodání, popř. Kupujícímu sedlo odevzdá jiným písemně dohodnutým způsobem. Před obdržením celé kupní ceny není Prodávající povinen předmět koupě Kupujícímu odevzdat.

7.        Rovněž u veškerého jiného dodávaného zboží (např. sedlo, jež není zhotovováno na zakázku, či zvlášť upravováno pro Kupujícího) se jeho celá kupní cena hradí před odevzdáním zboží Kupujícímu.

 

V. Dodání předmětu koupě

 

1.          Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

2.          Dodací lhůty se sjednávají orientačně dle co nejpřesnějšího odhadu a nejsou závazné. V případě vyšší moci nebo výskytu jiné závažné a nepředvídatelné okolnosti může dojít k přiměřenému prodloužení dodací lhůty. O výskytu takovéto okolnosti bude Kupující bez zbytečného odkladu informován. Pokud takto způsobené prodloužení dodací lhůty trvá neúměrně dlouho, může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, nejpozději však do okamžiku, kdy Prodávající Kupujícímu sdělí, že předmět koupě je dokončen a připraven k odevzdání.

3.          Předmět koupě bude Kupujícímu odeslán do stanoveného místa dodání, ledaže se smluvní strany písemně výslovně dohodnou na jiném způsobu dodání.

4.          Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Kupujícímu – spotřebiteli však Prodávající odevzdá až, jakmile mu věc předá dopravce, ledaže Kupující – spotřebitel určil dopravce, aniž by mu byl Prodávajícím nabídnut.

5.          Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat; v takovém případě hradí Kupující rovněž případné náklady na uskladnění a další účelně vynaložené náklady (např. zpětnou či opakovanou dopravu apod.).

 

VI. Upozornění a pokyny pro užívání

 

1.          Kupující a uživatel sedla jsou povinni při užívání sedla řídit se zejména následujícími pokyny, resp. berou na vědomí následující upozornění:

·            Užíváním sedla a pravidelným tréninkem a prací s koněm se může hřbetní svalstvo koně a tukové vazivo měnit. Kůň také může přibrat nebo ubrat na váze např. v důsledku sezonních podmínek, nemoci nebo krmení. To má přímý vliv na přesnost přilehnutí sedla. Při používání a udržování sedla je proto třeba dbát na to, že je nutná pravidelná kontrola sedla a jeho případná úprava, a to zejména v případě, kdy nastanou změny ve fyzických parametrech koně.

·            Nejen sedlo jezdce, ale i různé podložky pod ním mají vliv na polohu sedla po okamžiku uvedení sedla do provozu / užívání.

·            Kůže je přírodní materiál a barvu dokáže vstřebat s různou intenzitou.  Povrch sedla může tudíž různě barvit (zapouštět, měnit barvu apod.); tento jev se nepovažuje za vadu předmětu koupě.

·            Po obdržení sedla je ho třeba ošetřit kvalitními ochrannými prostředky.

·            I po prvním ošetření je nutné sedlo udržovat kvalitními ochrannými prostředky.

2.          Na žádost Kupujícího je možné dodané sedlo za úplatu dodatečně upravit a přizpůsobit. Takovéto úpravy však neprodlužují záruku ani se neposkytuje zvlášť záruka na takovéto úpravy.

 

VII. Odpovědnost za vady

 

1.          Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

2.          Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Tj. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli záruku za jakost nového zboží v délce dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

3.          V případě použitého zboží je Kupující spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti (12) měsíců od převzetí. Tj. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli záruku za jakost použitého zboží v délce dvanácti (12) měsíců od převzetí.

4.          Body 1, 2 a 3 tohoto článku se nepoužijí:

a)          u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b)          na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c)           u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

d)          vyplývá-li to z povahy věci.

5.          Prodávající taktéž neodpovídá mj. za vady způsobené Kupujícím, za vady vzniklé neodborným zacházením /užíváním či nedostatečnou péčí (srov. také článek VI), jakož ani na okolnosti uvedené výše v článku VI těchto obchodních podmínek. Výslovně se konstatuje (viz též článek VI), že záruku za to, že sedlo bude dobře doléhat a bude držet přesnou polohu při sezení jezdce, Prodávající poskytuje jen k době předání (a to pouze za podmínky, že se v mezidobí nezměnili podmínky oproti době, kdy byly parametry sedla stanoveny).

6.          Kupující bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu koupě předmět koupě prohlédne a přesvědčí se o jeho vlastnostech, jakosti a množství.

7.          Kupující podnikatel je povinen zjevné vady (zjistitelné při řádné prohlídce a dostatečné péči) předmětu koupě Prodávajícímu oznámit nejpozději do dvou (2) týdnů od převzetí předmětu koupě. Skryté vady je Kupující podnikatel povinen oznámit Prodávajícímu nejpozději do dvou (2) týdnů poté, co je Kupující podnikatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do tří (3) měsíců po převzetí.

8.          Kupující spotřebitel je povinen zjevné vady (zjistitelné při řádné prohlídce a dostatečné péči) předmětu koupě Prodávajícímu oznámit nejpozději do dvou (2) týdnů od převzetí předmětu koupě.

9.          U vad, jež se případně vyskytnou po předání předmětu koupě, je Kupující spotřebitel povinen tyto Prodávajícímu oznámit do dvou (2) týdnů poté, co je Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však v době dle bodů 2 a/nebo 3 tohoto článku.

10.       V případě, že Kupující výše uvedené lhůty / doby nedodrží, soud mu k námitce Prodávajícího nepřizná právo z vadného plnění.

11.       V případě, že Prodávající poskytne Kupujícímu podnikateli záruku za jakost, použijí se v závislosti na délce záruční lhůty obdobně ustanovení bodů 2, 3, 8 a 9 platná pro Kupujícího spotřebitele.

12.       Případné vady předmětu koupě Kupující oznamuje Prodávajícímu písemně, a to buď doporučenou poštou a/nebo e-mailem, a to na následující kontakt:

Michaela Schimak s.r.o.

Stará Dobev 11

397 01 Dobev, okres Písek, Česká republika

e-mail: info@ich-will-keinen-spammichaelaschimak.com

13.       Reklamované zboží je potřeba odevzdat na výše uvedenou kontaktní adresu za účelem vyřízení reklamace.

ÚDAJE PRO KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITELE

14.       Ve vztahu ke Kupujícímu – spotřebiteli poskytuje Prodávající spotřebiteli rovněž následující údaje / informace (body 15 až 20).

15.       PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a)          na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b)          na odstranění vady opravou věci;

c)           na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d)          odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

16.       NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

17.       Nemá-li věc stanovené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

18.       Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

19.       Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

20.       Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

21.       Pro spotřebitele (člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) platí následující ustanovení: Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

1.          Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Kupující spotřebitele, kterým se pro účely tohoto článku rozumí výlučně člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavřel s Prodávajícím kupní smlouvu.

2.          Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a)          o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

b)          o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c)           o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

d)          o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

3.          V případech, na které nedopadá bod 2 tohoto článku a v případě, kdy Kupní smlouva byla uzavřena distančním způsobem a/nebo mimo prostor obvyklý pro podnikání Prodávajícího, má Kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, a to v příloze těchto obchodních podmínek.

4.          V případě, že předmětem koupě dle kupní smlouvy bylo jak zboží, ohledně něhož lze odstoupit od smlouvy, tak zboží, ohledně něhož nelze odstoupit od smlouvy, týká se odstoupení od smlouvy vždy pouze a výlučně zboží, ohledně něhož lze od smlouvy odstoupit, a účinky odstoupení od smlouvy se týkají výlučně tohoto zboží.

5.          Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

6.          Pokud se jedná o spotřební zboží (např. krémy, drogistické výrobky, ochranné prostředky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

 

IX. Výhrada vlastnictví

Prodávající zůstává vlastníkem předmětu koupě až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

X. Nájem sedla

1.          V případě uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím je možné k překlenutí doby dodání sedla na žádost Kupujícího poskytnout Kupujícímu k dočasnému užívání jiné vhodné sedlo. Předpokladem vždy je, že Prodávající má k dispozici vhodné sedlo.

2.          Nájem počíná dnem odevzdání sedla Kupujícímu a končí dnem dokončení sedla, jež je předmětem kupní smlouvy. Dokončení sedla Prodávající Kupujícímu oznámí. Bez ohledu na předchozí ustanovení však maximální doba nájmu činí deset (10) týdnů.

3.          Kterákoliv smluvní strana může nájem kdykoliv vypovědět s okamžitou účinností.

4.          V případě ukončení nájmu je Kupující povinen odevzdat sedlo Prodávajícímu v jeho sídle neprodleně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů. Náklady na vrácení sedla Prodávajícímu nese v plném rozsahu Kupující. Prodávající nemá povinnost si sedlo vyzvedávat v místě Kupujícího.

5.          Kupující nese ode dne převzetí do dne předání sedla zpět Prodávajícímu v plném rozsahu nebezpečí jakékoliv škody (zejm. ztráta (včetně odcizení), zničení, poškození, znehodnocení) na sedle, a to i v případě, kdy škodu nezavinil.

6.          V případě takové škody, jež učiní sedlo neupotřebitelným (včetně ztráty), zaplatí Kupující jako náhradu škody cenu nového sedla. V případě však, že Kupující věrohodně prokáže a doloží, že hodnota sedla byla výrazně nižší, než hodnota nového sedla, zaplatí jen prokazatelně vzniklou škodu.

7.          Nájemné za jedno (1) sedlo činí 2.800,- Kč (slovy: dva tisíc osm set korun českých) bez DPH za každých započatých deset (10) týdnů trvání nájmu. Nájemné je splatné před odevzdáním pronajímaného sedla Kupujícímu.

8.          V případě, že Kupující pokračuje v užívání sedla i po skončení doby nájmu, nedochází tím za žádných okolností k prodloužení nájmu.

9.          Pro případ prodlení Kupujícího s vrácením pronajatého sedla je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.600,- Kč (slovy: pět tisíc šest set korun českých) za každý započatý měsíc prodlení. Smluvní pokutou není jakkoli dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody v plném rozsahu.

 

XI. Rozhodné právo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1.          Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírají podle českého práva a práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého. To platí i v případě, že Kupující má sídlo či bydliště mimo území České republiky a/nebo zboží má být dodáváno mimo území České republiky. Touto volnou práva však není jakkoli vyloučena či ochrana spotřebitele – člověka – poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

2.          Pro všechny eventuální spory mezi Prodávajícím a Kupujícím podnikatelem sjednávají smluvní strany místní příslušnost soudu podle sídla Prodávajícího.

3.          V případě sporu mezi Kupujícím spotřebitelem (člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) a Prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz ) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

XII. Oddělitelnost

 

Pokud jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nebo se stane neplatným / nevymahatelným / zdánlivým, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Takovéto neplatné / nevymahatelné / zdánlivé ustanovení bude nahrazeno novým, platným / vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru vyjádřenému původním ustanovením a kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami jako celkem.

 
Příloha

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(POZOR, uplatní se pouze v případech vyjmenovaných v článku VIII bod 3 Obchodních podmínek)

 

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.          Právo odstoupit od smlouvy

1.1       Do 14 dnů máte právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2       Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy:

a)          Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží; nebo

b)          v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží; nebo      

 c)          v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.

1.3       Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Michaela Schimak s.r.o., Stará Dobev 11, 397 01 Dobev, okres Písek, Česká republika, e-mail: info@ich-will-keinen-spammichaelaschimak.com, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4       Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2.          Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1       Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bezhotovostní převod na Váš bankovní účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2       a)          Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Michaela Schimak s.r.o., Stará Dobev 11, 397 01 Dobev, okres Písek, Česká republika. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b)          Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c)           Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:  Michaela Schimak s.r.o., Stará Dobev 11, 397 01 Dobev, okres Písek, Česká republika,
e-mail: info@ich-will-keinen-spammichaelaschimak.com (Oznámení stačí poslat e-mailem).

Oznamuji / oznamujeme, že tímto odstupuji / odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*):

 

 Datum objednání(*) /datum obdržení(*) (Postačí jeden z údajů)

 

Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů

Adresa spotřebitele / spotřebitelů

Podpis spotřebitele / spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Webdesign by id4web